Основні завдання БУВР середнього Дніпра: 

 • - Здійснення єдиної технічної політики у сфері водного господарства та меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій та передового досвіду роботи; 
 • - Організація експлуатації  водогосподарських об'єктів, міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності; 
 • - Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушуваних, зрошуваних угідь, захисту від шкідливої дії вод, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів на території міста Києва та області;
 • - Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод та ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист земель на територій населених пунктів міста Києва та області у зоні впливу водних об'єктів; 
 • - Задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах у межах міста Києва та області. 
 • - Київводресурси у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими організаціями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в місті Києві та області. 

БУВР середнього Дніпра відповідно до покладених на нього завдань: 

 • - Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації меліоративних систем,  протиповеневих  водогосподарських споруд, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем  та їх поточного і капітального ремонту, а також вживає, відповідно до законодавства і нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, здійснює ремонт, на договірних засадах, внутрішньогосподарської меліоративної мережі та споруд на ній; 
 • - Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію меліоративних систем, водопостачання сільських населених пунктів, природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування; 
 • - Укладає, в установлені строки, контракти (договори)  на будівництво нових об'єктів водогосподарського і меліоративного призначення, а також договори на поставку обладнання, матеріалів, видає дозволи на проведення будівельних робіт на землях водного фонду; організовує підготовку і забезпечує введення споруд та об'єктів в експлуатацію; приймає від підрядника, за актом, законсервовані або припинені об'єкти будівництва, вживає заходів щодо їх збереження.
 • - Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів.
 • - Визначає, за погодженням з територіальними органами МНС, Мінекології, Київською обласною державною адміністрацією, Київською міською державною адміністрацією перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевого бюджетів та подає його на розгляд Держводагентства; 
 • - Здійснює контроль та технічний нагляд якості виконаних робіт з ремонту споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об'єктів, які знаходяться на балансі підвідомчих водогосподарських організацій; 
 • - За наявності відповідних ліцензій надає послуги та виконує роботи по землевпорядкуванню, розробляє проектно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію водогосподарських об'єктів, ставків та водосховищ, автомобільних шляхів та мостових переходів, насосних станцій, об'єктів водопостачання та водовідведення, житлового та промислового будівництва; 
 • - Розробляє в установленому порядку прогнози та пропозиції до цільових програм економічного і соціального розвитку водогосподарського комплексу міста Києва та області; обґрунтовує і визначає за погодженням з міською та  обласною державними адміністраціями потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем і водогосподарських об'єктів; 
 • - Встановлює режим роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів та здійснює контроль за їх виконанням,  а також за технічним станом гідротехнічних споруд, які знаходяться  на балансі підвідомчих водогосподарських організацій; 
 • -  Здійснює державний контроль за меліоративним станом зрошуваних та осушених земель та технічним  станом меліоративних систем; 
 • -  Забезпечує функціонування системи Державного моніторингу довкілля в частині проведення спостереження за станом грунтів у зонах впливу меліоративних систем та станом територій, що періодично підтоплюються; 
 • - Надає на договірних засадах практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з експлуатації меліоративної мережі, при цьому забезпечує збереження технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу; 
 • - Здійснює відповідно до законодавства, в межах своїх повноважень, контроль за раціональним використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та господарювання, фізичними особами, у тому числі іноземцями, особами без громадянства вимог водного законодавства, стандартів, норм і правил водокористування в межах міста Києва та області; 
 • - Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного  пропуску повені і паводків на меліоративних системах і водогосподарських об'єктах в місті Києві та області,  в межах своєї компетенції; 
 • - Розглядає та погоджує проекти щодо умов і режиму використання водних ресурсів при будівництві або реконструкції господарських об'єктів, забезпечує ведення державного обліку водокористування у рибному і сільському господарстві;
 • - Подає, в установленому законодавством порядку, пропозиції щодо оголошення природних водних об'єктів, що мають екологічну, історичну і культурну цінність, пам'ятниками природи, історії та культури, які охороняються законом; обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій та об'єктів  в місті Києві та області, в разі порушення ними вимог водного законодавства; 
 • -  Забезпечує, в установленому порядку, координацію робіт з моніторингу поверхневих  вод та меліорованих земель у межах міста Києва та області відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в системі Держводагентства; 
 • - Сприяє розвитку питного водопостачання у сільській місцевості; 
 • - Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження  науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів; 
 • - Подає на розгляд Держводагентства пропозиції щодо удосконалення структури організацій, щодо яких здійснюються функції з управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю;
 • - Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу;
 • - Надає на  договірних засадах юридичним та фізичним особам платні послуги відповідно до переліку, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 1379 (зі змінами та доповненнями);
 • - Забезпечує реалізацію законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, організовує  проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
 • - Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
 • - Забезпечує виконання обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснення контролю за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху; 
 • - Сприяє забезпеченню галузі кваліфікованими кадрами, для чого здійснює взаємозв'язок з навчальними закладами з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів; 
 • - Здійснює погодження клопотань водокористувачів на отримання дозволів на спеціальне використання  водних ресурсів, погоджує проекти відведення та договори оренди водних об'єктів та земель водного фонду, надає рекомендації щодо використання заплавних річкових земель та територій, які періодично потерпають від шкідливої дії вод, а також здійснює контроль за використанням земель водного фонду та водних об'єктів, в межах своєї компетенції, на території міста Києва та Київської області; 
 • - Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.